BL Ekonomi 3.3.2 ute för nedladdning!

Versionen rättar en bugg i inställningen för vilket datum som ska föreslås när du skapar en ny verifikation. Föreslå dagens datum fungerade inte i version 3.3. Inställningen hittar du under Övrigt – Inställningar – Bokföring och rutan ”Föreslå dagens datum för verifikation”.

Som vanligt laddar du ner versionen genom att klicka på pratbubblan/lilla jordgloben nere i högra hörnet i programmet eller välj Hjälp – Sök uppdateringar.

Så gör du ett förenklat årsbokslut

När du arbetar med bokslutet är det praktiskt om du börjar med att värdera posterna i balansräkningen och sedan beräkna resultatet.

Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i uppställningsschemat de olika bokslutsposterna hamnar.

OBS! Förutsättningen för att du ska kunna följa arbetsgången är att du gjort månadsvisa avstämningar, vilket är detsamma som att kontroller att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer.

Arbetsgång:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Moms som redovisas i inkomstdeklarationen bokas om till eget kapital.
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

Förenklat årsbokslut/NE i BL Ekonomi

Funktionen för Förenklat årsbokslut i BL Ekonomi utgår från att du har bokfört löpande under året och även de bokslutsverifikationerna som blir resultatet av arbetsgången ovan.

Programmet kommer då att automatiskt fylla i saldona på respektive konton i rätt ruta i det Förenklade årsbokslutet och första sidan på NE-blanketten. Dessa hittar du under Bokföring – Förenklat årsbokslut – Förenklat årsbokslut/NE. Observera att funktionen i programmet är anpassad för Enskilda firmor med BAS-kontoplan alt. kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut.

Om du har bokfört strikt efter kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut ska du ha en bock i rutan ”Förenklat årsbokslut” i Organisationsuppgifternas flik Basuppgifter. Om du däremot har bokfört på andra konton från BAS-kontoplanen behöver du ta bort bocken för att saldona ska synas i rätt rutor.

Bifogat här finns också kontoplanerna BAS Förenklat årsbokslut samt BAS-kontoplanen.

Nytt system för importmoms

1 januari 2015 träder de nya reglerna om importmoms ikraft. Istället för att Tullverket påför införselmoms vid importen ska alla momsregistrerade företag redovisa importmomsen i sin momsdeklaration.

Privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade ska även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Tulldeklarationen

Även om importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket måste en importdeklaration (tulldeklaration) på tullvärdet lämnas.

www.tullverket.se kan du läsa om hur tullvärdet beräknas.

Redovisning i momsdeklarationen

I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tull­kvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period.

Beräkning av importmomsen

Importmomsen beräknas på samma sätt som tidigare, dvs på följande underlag:

 • varornas tullvärde enligt fastställd tullräkning, inklusive ev tull, skatter och avgifter, plus
 • bikostnader, t ex provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som uppkommit inom EU (och som inte redan ingår i tullvärdet).

Importmomsen är 25%, 12% eller 6% av underlaget beroende på vilken typ av vara det är fråga om.

EORI-nummer – momsregistreringsnummer

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett s k EORI-nummer som anges i tulldeklarationen. Ansökan om EORI-nummer görs hos Tullverket.

Anpassning i programmet

BL Ekonomi kommer att anpassas till dessa nya regler i nästa version som släpps senast vecka 4. Här kan du läsa om hur det kommer att fungera i programmet.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd från 1 jan 2015. Det här gäller!

För räkenskapsår påbörjade efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN). På grund av detta har vi gjort anpassningar i BL Ekonomi.

Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i bokförda verifikationer. En rättelse måste istället göras via en separat ändringsverifikation, vilket vi byggt ett system för. En verifikation får dock ändras (eller tas bort), på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den inte betraktas som bokförd. En verifikation betraktas som bokförd när den är låst. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi också infört ett system för automatisk låsning av perioder. I Organisationsuppgifterna och fliken Basuppgifter anger du vilken inställning för automatisk låsning av perioder organisationen ska ha. De nya funktionerna finns inlagda från och med version BL Ekonomi 3.1. Läs mer här om BFN:s nya allmänna råd.

Viktigt för dig som ROT/RUT-fakturerar!

För fakturor som betalas efter 31/3 2015 gäller nya regler för HUS-tjänster (ROT/RUT), som innebär att du som använder funktionen för ROT/RUT behöver uppdatera ditt program till version 3.2 (eller senare). Reglerna innebär två större förändringar; att fler uppgifter ska lämnas i begäran om utbetalning och att den endast kan göras elektroniskt. Vad detta innebär och hur det hanteras i programmet går vi igenom här.

Fler uppgifter i begäran om utbetalning

Förutom de uppgifter som tidigare lämnats i begäran om utbetalning ska en sådan för fakturor som betalats efter 31/3 2015 även innehålla:

 • vilken typ av HUS-arbete som har utförts
 • uppgifter om antalet arbetade timmar
 • debiterad ersättning för material
 • debiterad ersättning för annat än arbete och material (övriga kostnader)

I BL Ekonomi anger du på artikeln vilken typ av arbete/material som avses. Avrundning till närmaste heltimme i begäran om utbetalning görs automatiskt.

Tänk på att de fakturor som omfattas av detta kan ha registrerats i ditt program tidigare än de betalas! Observera att du ska specificera dessa fakturor i ansökan i skatteverkets e-tjänst på www.skatteverket.se.

När du ska ladda upp din fil till Skatteverket loggar du in med din e-legitimation i e-tjänsten Rot & Rut. Om du inte gjort detta tidigare behöver du som begär utbetalning för aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk person anmäla vem som ska få lämna begäran om utbetalning. Detta görs på Skatteverkets blankett SKV 4851. För enskilda näringsidkare behöver ingen anmälan göras, utan en e-legitimation är det enda som behövs för att komma igång med tjänsten.

Om någon annan än firmatecknaren (exempelvis en redovisningskonsult) ska lämna begäran måste en anmälan om fullmakt göras på blankett SKV 4854. Detta gäller inte för enskilda näringsidkare som själva måste lämna sin begäran om utbetalning.

Inte möjligt att blanda fakturor i begäran om utbetalning

Det är inte möjligt att blanda fakturor som är betalda innan 1/4 2015 med fakturor som är betalda efter 31/3 2015 i en och samma fil, utan du måste istället göra två olika filer där du delar upp dina fakturor. Detta eftersom det är olika format som gäller för de olika tidsperioderna.